Teams Of Use

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท  ทีเอ็นไอแอนด์แอสโซซิเอทส์  จำกัด  เห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยจะมีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  จึงขอแจ้งข้อมูลในการปฏิบัติให้ท่านทราบและปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562  มีสาระสำคัญดังนี้

แอปพลิเคชั่น Strategy Essential Plus และเว็บไซต์  https://www.strategyessential.app (รวมกันเรียกว่า “บริการออนไลน์ของบริษัทฯ ”) นั้น  ดำเนินงานและถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัท  ทีเอ็นไอแอนด์แอสโซซิเอทส์  จำกัด  เลขที่ 34 ซอยลาดปลาเค้า 17 ถนนลาดปลาเค้า  แขวงจระเข้บัว  เขตลาดพร้าวกทม.

บริการออนไลน์ของบริษัทฯ  นั้นครอบคลุมไปถึงแอปพลิเคชั่นเว็บไซต์  และเนื้อหาต่างๆที่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง  ข้อมูลใดๆ  ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลธรรมดานั้นได้  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว 

1.ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีการจัดเก็บ

เราอาจมีการจัดเก็บและนำข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากคุณเมื่อคุณเข้ามาใช้บริการออนไลน์ของเรา

1.1 ข้อมูลที่คุณเป็นผู้มอบให้เมื่อเข้าใช้บริการออนไลน์ของเรา

(“ข้อมูลที่ได้รับมอบ”)

บัญชีใช้งานและข้อมูลลงทะเบียนกับเรา (ชื่อของคุณเบอร์โทรศัพท์อีเมลและชื่อบัญชี)

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ

(“ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์”)

เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบริการออนไลน์ของเราผ่านเครื่องมือในการวิเคราะห์ภายใต้หลักการและศีลธรรมของบริการออนไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจมีการจัดเก็บจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของเรา (เช่นระยะเวลาในการเข้าชมเนื้อหา, จำนวนครั้ง, ประเภท, หมวดหมู่ของเนื้อหาที่เข้าชม)

2.วัตถุประสงค์ในการใช้ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เพื่อให้เราสามารถให้บริการออนไลน์ให้กับท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด

เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึง “ข้อมูลที่ได้รับมอบ” และ “ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์”) เพื่อส่งมอบบริการออนไลน์ของเราภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานที่ได้ทำไว้ การนำข้อมูลไปใช้ในลักษณะนี้มีความจำเป็นเช่นในกรณีที่เราจำเป็นต้องพิสูจน์สถานะบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ส่งมอบบริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการออนไลน์ของเรานั้นเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสม

2.2 เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการช่วยเหลือตามที่มีการเรียกร้องมา

เราอาจมีการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ด้วยสาเหตุนี้เราจึงอาจมีการแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับผู้รับช่วงบริการของเราในการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมานี้การดำเนินการจะเป็นไปเพื่อให้เราสามารถบรรลุข้อตกลงตามสัญญา, ตามหลักเกณฑ์และทำนองคลองธรรม,ตามวัตถุประสงค์ทางการค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้ดีที่สุด

2.3 เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เราอาจมีการนำข้อมูลออนไลน์ของท่านไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบริการออนไลน์ของเรานั้นเป็นไปภายใต้กฎหมายและอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงในการใช้งานที่ได้ทำไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่อการให้บริการออนไลน์ของเราเพื่อใช้สิทธิ์ป้องกันความเป็นส่วนตัวหรือเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย

2.4 เพื่อให้เรานำไปปรับปรุงการให้บริการออนไลน์และแก้ไขปัญหา

เราอาจมีการนำเอาข้อมูลของท่านเพื่อให้เราสามารถทำการวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงการบริการ หรือพัฒนาบริการใหม่หรือส่วนอื่นๆต่อไปด้วยเหตุนี้เราจึงอาจมีการแบ่งปันข้อมูลออนไลน์นี้ให้แก่ผู้รับช่วงการบริการของเราเพื่อนำไปใช้ในการให้บริการสนับสนุนเราต่อไป

 

กระบวนการนี้มีความจำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการค้าและหลักการตามทำนองคลองธรรมของเรา (i) ทั้งเพื่อการทำให้แน่ใจได้ว่าบริการออนไลน์ของเราจะเกิดบนประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปสู่ประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุด เช่นในการเข้าถึงเนื้อหา (ii) เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการออนไลน์และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน และ (iii) เพื่อจำแนกและแก้ไขปัญหาหรือจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในการให้บริการออนไลน์

2.5 เพื่อช่วยให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานบริการออนไลน์ของท่าน

เราอาจมีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมีลักษณะการใช้บริการออนไลน์ของเราอย่างไร และเพื่อจัดทำรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านั้นเช่นเดียวกันกับการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาในการให้บริการออนไลน์ของเรา กระบวนการนี้มีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ตามทำนองคลองธรรม วัตถุประสงค์ทางการค้าเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงบริการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าใจและแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคตต่อไป

2.6 เพื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

เราอาจมีการใช้ข้อมูลเพื่อนำส่งอีเมลในการแจ้งข่าวสารและแนะนำบริการ/ผลิตภัณฑ์ โดยที่ท่านสามารถทำการยกเลิกเงื่อนไขข้อตกลงนี้ได้ผ่านทางอีเมล

2.7 ข้อความแจ้งเตือนจากบริการออนไลน์ของเรา

เราอาจมีการนำข้อมูลของท่านในส่วนที่ได้รับการยินยอมจากท่านหรือที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอนุญาตไปใช้เพื่อนำส่ง “ข้อความแจ้งเตือน” หรือการแจ้งเตือนภายในบริการของเรา (ตัวอย่างเช่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของเราบนอุปกรณ์ของท่าน) แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (เช่นผู้ให้บริการอุปกรณ์ของท่านอย่าง Apple) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับความยินยอมของท่านในกิจกรรมเช่นการแจ้งเตือนเหล่านี้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมากจะอนุญาตให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนและควบคุมการตั้งค่าการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้

3.  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

                บริษัทฯ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือตามอายุความที่กฎหมายกำหนด  หรือตามระยะเวลาที่ท่านยังมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ

4.การแบ่งปันข้อมูล

เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพียงในลักษณะที่ได้มีการระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4.1 ผู้ดูแลบริหารจัดการระบบ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับแต่อาจมีการเผยแพร่ต่อให้แก่ผู้ให้บริการบริหารจัดการระบบตามที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไปนี้ทั้งนี้เงื่อนไขการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ผู้ให้บริการมีการยืนยันที่จะคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้และไม่มีการนำไปใช้ตามอำเภอใจ

 

4.2 ตามที่มีการบังคับด้วยกฎหมาย

เราอาจมีการเผยแพร่ข้อมูลของท่านตามขอบเขตที่มีการบังคับไว้ในกฎหมาย(อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย) ตามที่มีความเชื่องโยงกับการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

4.3 การตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติ

เราอาจมีการใช้ระบบอัตโนมัติในการทำการตัดสินใจที่อาจไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและดำเนินการภายใต้กรอบที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4.4 เด็ก

เราไม่มีการใช้บริการออนไลน์ของเราในการนำส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลด้านการตลาดแก่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีในกรณีที่เราพบว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีเราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด[TV1] 

5. ความปลอดภัย

ในการรักษาความปลอดภัย  บริษัท  กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม  และเข้มงวด  ตามแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด  เพื่อป้องกันการเข้าถึง  การสูญหาย  ทำลาย  ใช้  แปลง  แก้ไขหรือไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีสิทธิ

 

6.  สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

           

6.1 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
                ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ            เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้

6.2   สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
                ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ       ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย  หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านในฐานะที่ท่าน              เป็นเจ้าของข้อมูล 

                ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ได้ให้               ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.3  สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
                ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด  ทั้งนี้              การใช้สิทธิดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  สัญญา  หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

6.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล 
                ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่           กฎหมายกำหนด

6.5 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
                ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.6 สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
                หากท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมี           สิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง

6.7 สิทธิในการคัดค้านการใช้ เก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
                ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.8 สิทธิในการรับทราบฃหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งตามความเหมาะสม ในบางครั้งเพื่อให้ข้อมูล        ส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

6.9 สิทธิในการร้องเรียน
                ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.           2562 หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

7. การติดต่อ

หากท่านมีคำถามความคิดเห็นหรือคำร้องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อตามช่องทางดังนี้

-  บริษัท ทีเอ็นไอแอนด์แอสโซซิเอทส์  จำกัด  เลขที่  34  ซอยลาดปลาเค้า  17  ถนนลาดปลาเค้า  แขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าวกทม. 10230  อีเมล strategyessentialapp@gmail.com

8.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                บริษัท  อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทฯ  เป็นครั้งคราว  เพื่อให้เป็นไปตาม        ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ  หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการประกาศตามช่องทางที่เหมาะสมของบริษัทต่อไป

               

ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

Strategy Essential Plus (หมายรวมตั้งแต่ตัวแอปพลิเคชั่นไปจนถึงเว็บไซต์https://www.strategyessential.app/) ซึ่งถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัททีเอ็นไอแอนด์แอสโซซิเอทส์จำกัดเลขที่ 34 ซอยลาดปลาเค้า 17 ถนนลาดปลาเค้าแขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าวกทม. 10230

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ถือเป็นระเบียบการใช้งาน Strategy Essential Plus ทั้งหมดกรุณาอ่านโดยละเอียดก่อนที่จะมีการเริ่มใช้งาน ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มใช้งานแล้วจะถือเป็นการยอมรับข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้งาน Strategy Essential Plus ไปก่อน

1. การใช้งานทั่วไป

สิทธิ์และการอนุญาตใช้งาน

1.1 เราถือสิทธิ์ขาดในการปฎิเสธการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกการใช้งานตามแต่ที่เห็นสมควร

1.2 เมื่อมีการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเราจะทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (“บัญชีของท่าน”) ให้กับท่านโดยเฉพาะและจะได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามระดับสมาชิก

1.3 การใช้งาน Strategy Essential Plus ของท่านจะต้องไม่เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือการนำเอาภาพลักษณ์และเนื้อหาไปใช้รวมถึงสิทธิ์ตามกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามโดยท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Strategy Essential Plus ทั้งหมด

1.4 เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อปัญหาใดก็ตามที่ทำให้ท่านไม่สามารถรับ เข้าถึงหรือใช้งาน Strategy Essential Plus หรือในกรณีที่เกิดความเสียหายใดต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่เกิดจากข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์หรือระบบปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง

1.5 ท่านยอมรับว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมความปลอดภัยบนอุปกรณ์ของท่านนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งาน

2. การลงทะเบียนและสมัครสมาชิก

เราอาจมีการนำข้อมูลในการลงทะเบียนของท่านไปใช้ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยอาจรวมถึงการติดต่อเพื่อส่งมอบและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Strategy Essential Plus ทั้งหมด

3. การใช้งาน Strategy Essential Plus

3.1 ท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อัตโนมัติโปรแกรมหรือวิธีการใดก็ตามเพื่อเข้าถึงคัดลอกนำเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนความพยายามกระทำการใดตามที่กล่าวมานี้จะถือเป็นการกระทำผิด

3.2 ท่านจะไม่พยายามทำการเข้าถึง Strategy Essential Plus โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำเอาไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆเพื่อการหนึ่งการใด

3.3 ท่านจะไม่กระทำการใดเพื่อแกะหรือย้อนดูข้อมูลจองสมาชิกคนอื่นๆ

3.4 ท่านตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ใดก็ตามเพื่อรบกวนการทำงานของ Strategy Essential Plus

 

4. เนื้อหาของ Strategy Essential Plus ขอสงวนสิทธิ์ไว้ภายใต้© 2021 Dr. TanaiCharinsarn. All rights reserved.แต่เพียงผู้เดียว

5. การชำระค่าสมาชิก

5.1 โดยการทำการชำระค่าสมาชิก Strategy Essential Plus ผ่านช่องทางใดก็ตาม จะถือว่าท่านได้แสดงตนแล้วว่าเป็นผู้มีอายุตามเกณฑ์ที่กฎหมายระบุไว้ และหากเป็นการกระทำในนามของท่านโดยผู้ปกครองจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดนี้และถือการกระทำใดทั้งหมดของบุตรหลานหรือผู้อยู่ใต้ความดูแลจะถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน

5.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอส่วนลดค่าสมาชิกและ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายใดบน Strategy Essential Plus

5.3 อีเมลตอบรับที่มีการจัดส่งไปตามที่ได้มีการระบุไว้จะถือเป็นหลักฐานในการสมัครของท่าน

 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายฉบับนี้ หากไม่สามารถตกลงกันได้ การตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย

วิธีการถอนความยินยอม

  • ท่านสามารถแสดงความจำนงในการยกเลิกความยินยอมมาได้ทาง strategyessentialapp@gmail.com